Inwentaryzacje dendrologiczne

osoba robiąca notatki przy drzewieInwentaryzacje dendrologiczne są jednym z elementów inwentaryzacji przyrodniczej. Zajmujemy się wykonywaniem inwentaryzacji dendrologicznych, w których trakcie przeprowadzamy dokładną waloryzację drzewostanu i krzewów na danym terenie. Po ustalaniu szczegółowego wykazu liczby i rodzajów drzew oraz krzewów nasi specjaliści sporządzają stosowną dokumentację. Posiłkują się przy tym analizą ukształtowania terenu oraz warunków przyrodniczych, zapoznają się również z historią lokalną. Szczegółowa inwentaryzacja obejmuje przeprowadzenie prac w terenie. W jej ramach rozpoznajemy gatunki drzew i krzewów, ich położenie oraz wielkość, stosunki hydrograficzne, rodzaj nawierzchni, stan drzew.

Po co wykonuje się Inwentaryzację dendrologiczną? 

Inwentaryzacja dendrologiczna pozwala ocenić stan drzewostanu i jego walory przyrodnicze. Bywa pomocna w projektowaniu ogrodów oraz enklaw zieleni. Inwentaryzacja jest przydatna do opracowania nowego układu przestrzennego na danym obszarze i do prowadzenia właściwej gospodarki drzewostanem. Spis jest również potrzebny, aby przeprowadzić wycinkę, ale i chronić ekosystem leśny i starodrzewy. Spis zadrzewień wykonuje się, aby:

  • uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew,
  • ustalić zakres inwestycji budowlanej,
  • ocenić stan drzewostanu i wdrożyć potrzebne czynności pielęgnacyjne,
  • uporządkować tereny zielone,
  • ubiegać się o uznanie roślinności drzewiastej za pomnik przyrody,
  • chronić drzewa o statusie zabytku przyrodniczego.